Glasgow Iranian Church
Glasgow Iranian Church

                   

             

سرودهای زیر به جهت همخوانی در آن دسته‌ از کلیساها و جلسات خانگی ترتیب یافته‌اند که در گروه خود افرادی را که بتوانند این سرودها را بنوازند، ندارند.

 

    آب را شراب کرده‌ای                                  چه شیرین و دلپسند است

    آرامی دلهایی                                            در قصرهای او داخل شو

  به نام عیسی هر زبانی                              دستها را برافرازید  

  بیایید خدا را بسرائیم                                   گر از گناه آزادی می‌‌خواهی

  بگذار در برگیرد                                           هان چه دوست است ما را عیسی

  ایمان داری که خدایی هست                      عیسی منجیم، شاه جلال

  عیسی تویی نان حیات                                خداوندا تو آگاهی

    خدا نیکوست، خدای متعال                        خدا فرستاد پسرش عیسی را

    چون روی قدوست را بینم                          اِل شدای، اِل شدای

  فریادهای شادی و آزادی                          حضور نوازشگرت  

   جلال بر نامت                                            کلامت می‌گوید دوستی هست

   خالق آسمان، زمین و این جهات                چون بنگرم بر صلیبش              

  خداوند عیسی                                  خداوندا، پدر بر ما تو هستی

    خوش به حال                                         کیست امید من

    ملجای من تویی                                     من آزادی دارم

    می‌آیم تا در حضور تو                              نبرد ما با خون و جسم نیست

    نگاهم به تو است، عیسی                      پیروزی بر ما عیان شد

    قلب من دست توست                             قدوس، قدوس، قدوس

    روح و جان من طالب تو است                   روح‌القدس تازه کن        

    روح‌القدس به ما قوت عطا فرما               روح‌القدس ریزد

    ستائیم عیسی را                                   شوقی عظیم در دل دارم

    سلطان قلبم تویی عیسی                      تکمیل کرد او

    تسبیح بخوانید از مطلع                           تو تاک هستی

    زمین و آسمان پر از رحمت                     زیرا تو ای خداوند، مالک عالمیان

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     Home :: News :: Message online :: The Bible :: Songs :: Contact Us
     Our Ministry :: Alpha Course :: Articles :: Resources :: Film :: Testimonies :: Links :: Prayer Request
Copyright © 2001-2015 Glasgow Iranian Church