Glasgow Iranian Church
Glasgow Iranian Church

عبرانيان افسسيان
متی
يعقوب فيليپيان مرقس
اول پطرس کولسيان لوقا
دوم پطرس اول تسالونیکيان يوحنا
اول يوحنا دوم تسالونیکيان اعمال رسولان
دوم يوحنا اول تيموتائوس روميان
سوم يوحنا دوم تيموتائوس اول قرنتيان
يهودا تيطوس دوم قرنتيان
مکاشفه فليمون غلاطيان


دانيال دوم تواريخ
پيدايش
هوشع عزرا خروج
يوئيل نحميا لاويان
عاموس استر اعداد
عوبديا ايوب تثنيه
يونس مزامير يوشع
ميکاه امثال داوران
ناحوم جامعه روت
حبقوق غزل غزلها اول سموئيل
صفنيا اشعيا دوم سموئيل
حجي ارميا اول پادشاهان
زکريا مراثي دوم پادشاهان
ملاکي حزقيال اول تواريخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     Home :: News :: Message online :: The Bible :: Songs :: Contact Us
     Our Ministry :: Alpha Course :: Articles :: Resources :: Film :: Testimonies :: Links :: Prayer Request
Copyright © 2001-2015 Glasgow Iranian Church