Glasgow Iranian Church
Glasgow Iranian Church
 
 
 
 
عبرانيان افسسيان
متی
يعقوب فيليپيان مرقس
اول پطرس کولسيان لوقا
دوم پطرس اول تسالونیکيان يوحنا
اول يوحنا دوم تسالونیکيان اعمال رسولان
دوم يوحنا اول تيموتائوس روميان
سوم يوحنا دوم تيموتائوس اول قرنتيان
يهودا تيطوس دوم قرنتيان
مکاشفه فليمون غلاطيان

                       هماهنگی اناجیل

f


دانيال دوم تواريخ
پيدايش
هوشع عزرا خروج
يوئيل نحميا لاويان
عاموس استر اعداد
عوبديا ايوب تثنيه
يونس مزامير يوشع
ميکاه امثال داوران
ناحوم جامعه روت
حبقوق غزل غزلها اول سموئيل
صفنيا اشعيا دوم سموئيل
حجي ارميا اول پادشاهان
زکريا مراثي دوم پادشاهان
ملاکي حزقيال اول تواريخ

               پادشاهی تقسیم شده اسرائیل

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     Home :: News :: Message online :: The Bible :: Songs :: Contact Us
     Our Ministry :: Alpha Course :: Articles :: Resources :: Film :: Testimonies :: Links :: Prayer Request
Copyright © 2001-2015 Glasgow Iranian Church