Glasgow Iranian Church

                                                                     

از سایت زیر هم می‌توانید جهت دوره آلفا برای ایران استفاده کنید.

 

 Alpha for Iran online

دروس «آلفا برای ایران» براى مسيحيان نوايمان، غير مسيحيانی که دوست دارند در مورد مسيحیت اطلاعات داشته باشند و یا افرادی که در مورد مسيحيت سوآل دارند، تهيه شده است. اين دوره به طور خلاصه "دوره آشنايی با مسيحيت" خوانده ميشود. به پايان رسانيدن اين دوره شاید نتواند به تمام سؤالات مربوط به مسيحيت جواب دهد، ولی مطمئنا راه را برای جستجوی فراتر باز خواهد کرد. دوره «آلفا +» را ما با تجربه‌ای که از برگزاری دوره آلفا کسب کردیم، بوجود آوردیم. دوره آلفا برای جوامع غربی مسیحی نوشته شده است و علیرغم کارآیی بسیاری که دارد، متأسفانه برای جامعه ایرانی مسلمان کافی نیست. دوره «آلفا +» تلاش بر آن دارد که این نقیصه را برطرف سازد و چنان عمل کند که در پایان دوره فرد بتواند بر اساس آنچه که شنیده و تجربه کرده است، تصمیم گیرد.

اين دوره به مدت ۱۸ هفته برگزار ميشود و شامل مشارکت، تعلیم، تبادل نظر گروهی و فردی است. مشارکت فرصتی فراهم می‌آورد که افراد با همدیگر آشنا گردند و در حین دوره این آشنایی به دوستی عمیقتر منجر گردد. زمان تبادل نظر فرصت خوبی است که هر کس بتواند نظر، عقیده، سوآل و یا ابهامی را که در رابطه با موضوع در سر دارد، با دیگران مطرح کند.

دوره «آلفا برای ایران» برنامه کنفرانس دو روزه آخر هفته را در خود دارد که مهمترين بخش اين دوره محسوب ميگردد و آن دسته از افراد گروه در آن شرکت خواهند کرد که مایلند قدمهایی بعدی را جهت ایجاد ارتباط مستقیم و دوطرفه با خدا بردارند. در این دو روز تأکید بر روح‌القدس و پری آن خواهد بود و مسلما تجربه ای فراموش نشدنی برای آنها که ميخواهند مسيحیت حقیقی را به شکل پر خود تجربه کنند.   

(لطفا جهت استفاده از دروس آلفا  به شکل صوتی و تصویری روی نمادهای زیر کلیک کنید)

 ۱- درس اول: آیا دین برای دنیای امروز مصداق دارد؟ (۱)                دانلود تصویری

 ۲- درس اول: آیا دین برای دنیای امروز مصداق دارد؟ (۲)                دانلود تصویری

  ۳- درس سوم: کتابمقدس چیست؟                                               دانلود تصویری

  ۴- درس چهارم: آیا کتابمقدس تحریف شده است؟                         دانلود تصویری 

  ۵- درس پنجم: خدا کیست؟ (۱)                                                   دانلود تصویری

  ۶- درس ششم: ؟ خدای تثلیث چگونه است؟                                دانلود تصویری

  ۷- درس هفتم: به سر رابطه خدا با انسان  چه آمد؟                     دانلود تصویری

  ۸- درس هشتم: انسان کیست؟                                                  دانلود تصویری

  ۹- درس نهم: گناه چیست ؟                                                        دانلود تصویری

  ۱۰- درس دهم: عیسی کیست؟  (۱)                                           دانلود تصویری

  ۱۱- درس یازدهم: عیسی کیست؟  (۲)                                       دانلود تصویری

  ۱۲- درس دوازدهم: چرا عیسی به دنیای ما آمد؟                         دانلود تصویری

  ۱۳- درس سئزدهم: روح‌القدس کیست؟                                     دانلود تصویری 

  ۱۴- درس چهاردهم: روح‌القدس چه می‌کند؟                              دانلود تصویری

  ۱۵- درس پانزدهم: چگونه از روح‌القدس پر شویم؟                     دانلود تصویری

  ۱۶- درس شانزدهم: دعا و عبادت فرد مسیحی چیست؟            دانلود تصویری

  ۱۷- درس هفدهم: کلیسا چیست؟                                             دانلود تصویری

  ۱۸- درس هجدهم: حال چه باید بکنم؟                                      دانلود تصویری


 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     Home :: News :: Message online :: The Bible :: Songs :: Contact Us
     Our Ministry :: Alpha Course :: Articles :: Resources :: Film :: Testimonies :: Links :: Prayer Request
Copyright © 2001-2015 Glasgow Iranian Church